դուք հեռացված եք համակարգից

N 003409    Ոսկու ձուլակտոր    

Չկայացած

Լոտ N003409

Շուկայական գին 880000
Չկայացած աճուրդ

Ավարտը 25/12/2021     15:40:00

Նկարագրություն

Ոսկու ձուլակտոր

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի առավելագույն արժեքը 20000
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող գերազանցել քայլի առավելագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի նվազագույն արժեքը 10000
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող պակաս լինել քայլի նվազագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ