դուք հեռացված եք համակարգից

N 003097    LOST INK    

Չկայացած

Լոտ N003097

Շուկայական գին 36900
Չկայացած աճուրդ

Ավարտը 26/12/2020     21:00:00

Նկարագրություն

Վիճակը` ամբողջովին նոր, չօգտագործված` օրիգինալ փաթեթավորմամբ:

Չափը՝ S, M, L, XL

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի առավելագույն արժեքը 2500
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող գերազանցել քայլի առավելագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի նվազագույն արժեքը 300
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող պակաս լինել քայլի նվազագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ



ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ